Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Miercuri, 11 februarie anul curent, Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat o vizită de studiu a 14 producători de legume la serele gestionate de SRL„Polimer Gaz”, amplasate pe teritoriul primăriei Făleştii Noi, genericul ei fiind „Producerea legumelor în teren protejat”.

 

I. Şeptelul de animale:

     1.Bovine:

- Total - 8249 de capete (106,2% faţă de 1 ianuarie 2014), inclusiv în sectorul asociat 394 capete(220%).

-inclusiv vaci-5561 capete(102,6%), în sectorul asociat 182 capete(289%)

2. Porcine:

- Total - 10333 capete (mai mult cu 437 capete faţă de anul precedent), inclusiv în sectorul asociat 611 capete, ce e la nivel cu indicele anului trecut.

3. Ovine şi caprine:

- Total - 38621 capete ( 99,4% faţă de 1 ianuarie, 2014), inclusiv în sectorul asociat au rămas 144 capete, ce constitue 36,5% din şeptelul anului precedent.

4. Păsări:

- Total - 362979 capete ( 115% faţă de perioada respectivă a anului trecut ), inclusiv în sectorul asociat 167833 ( 119% ).

II. Sa produs în anul 2015:

1. Carne – 1854 tone (102% faţă de 1 ianuarie 2014), inclusiv în sectorul asociat 623 tone (117%).

2. Lapte – 6340 tone, ce e cu 773 tone mai mult ca în anul precedent, inclusiv în sectorul asociat 558 tone ( 273% faţă de 1 ianuarie 2014 ).

3.Ouă – 45724 mii bucăţi ( 102% faţă de 1 ianuarie 2014 ), incusiv în sectorul asociat 21850 mii bucăţi, cea ce constitue 142% faţă de anul precedent.

III. În sectorul asociat produc produse animaliere gospodăriile:

-        SRL „Logofăt-Prim”, satul Logofteni, dispune de 204 capete de bovine, inclusiv 80 vaci. S-a mărit respectiv atît numărul de bovine cît şi produsul net faţă de anul 2013. S-a obţinut 4783 kg de lapte la fiecare vacă furajată.

-        SRL „ Gifis Farm”, satul Năvîrneţ au construit o minifermă de tip european, au procurat junci de prăsilă de după hotare şi au întrodus o tehnologie de expluatare şi hrană performantă. În prezent dispun de 176 capete de bovine, inclusiv 96 de vaci de la care sa obţinut 237 tone de lapte. Numai în o jumătate de an de la fiecare vacă s-a căpătat 3079 kg de lapte, ori mai mult de 30 kg pe zi.

-        SRL ,, Taras-Scop-Agro”, satul Natalivca, dispune de un complex de creştere a broilelor. Au produs în anul 2014 mai mult de 515 tone de carne dietică.

-        SA ,,Avicola-Nord” au întreţinut şi expluatat în mijlociu 110 mii de găini ouătare. S-au realizat 21831 mii bucăţi de ouă, de la fiecare găină sau obţinut 198 ouă.

-        SRL ,,Agropapuros”, s. Mărăndeni întreţine anual 250 capete de porcine. De la fiecare scroafă de bază sau căpătat cîte 14 purcei. S-a obţinut un spor zilnic în greutate de mai mult de 500

 

 

Şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie                                                                      N. Bîrliba

Executor Gr. Cojocaru tel. 025922150          

 

Pe data de 2 septembrie curent a fost desfășurata sărbătoarea ultimului snop “SECERIS – 2014” la care au participat producători agricoli, fermieri, antreprenori agricoli, primari si  ingineri cadastrali, specialist ai Consiliului raional Fălești.

Potrivit datelor Direcţiei Agricultura, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru, de pe o suprafața de 14 284 hectarede grâu de toamnă și primăvara au fost recoltate  55 734 tone de grîu sau cîte 5 57 340 q/ha, de pe  2 198 hectare de orz de toamnă si de primăvară au fost recoltate 6 231 tone sau cîte 62 310 q/ha, de pe 1 025 ha de rapița au fost recoltate 3 075 tone sau 30 750 q/ha. La recoltarea culturilor cerealiere au participat 105 combine.

Conform dispoziției Președintelui raionului Fălești “Cu privire la decernarea învingătorilor concursului rațional “Seceriș 2014” locurile premiante au fost decernate in felul următor:

·  Locul I a revenit CAP „Iter-Agro” care de pe o suprafața de 320 ha a recoltat cîte 5,7 tone/ha a primit un premiu în mărime de 1500 lei.

·   Locul II a revenit  SRL „Olmihprodcer” care de pe o suprafață de 517 ha, a recoltat cîte 5,2 tone/ha, a primit un premiu în mărime de 1200 lei.

·   Locul III a revenit SRL „Agro SZM” care de pe o suprafață de 1676 ha, a recoltat cîte 5,1 tone/ha, a primit un premiu în mărime de 1000 lei.

Gospodăriile care au obținut productivitate înaltă la orzul de toamna si primăvara de pe o suprafață nu mai mica de 50 ha au obținut următoarele premii:

·    Locul I SRL „Abilitate-Agro” de pe o suprafață de 75 ha a recoltat 3,9 tone/ha a primit premiu în mărime de 1500 lei.

·   Locul II SRL „Tarascop-Agro” de pe o suprafața de 58 ha a recoltat 3,8 tone/ha a primit premiu în mărime de 800 lei.

·    Locul III SRL „Borivas Agro” de pe o suprafața de 77 ha a recoltat 3,7 tone/ha a primit premiu în mărime de 500 lei.

Tot în cadrul acestui eveniment au fost premiați si echipele de combaineri șoferi si mecanizatori care au treierat și transportat cantități mari de cereale.

Învingătorii au fost decorați cu diplome de merit ale Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Consiliului raional Fălești și Asociației „CUTEZATORUL”.

 

Pe data de 6 mai 2014 în  cadrul proiectului cu grupuri neformale, AO „Cutezătorul”, membră a FN „Agroinform” în colaborare cu Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru au petrecut seminarul de rînd cu cercul de studiu a cultivatorilor de struguri pentru masă,  la care au participat 15 cultivatori din diferite localităţi ale raionului, ce deţin plantaţii de vii înfiinţate în perioada anilor 2009-2014.

Ca expert în domeniu, Dl Valeriu Motelica, specialist principal al DAARFC,  doctor în agricultură a abordat mai multe întrebări,  principalele fiind aplicarea operațiilor în verde pentru formarea rapidă a butucilor viței de vie în primii ani de vegetație, iar în cazul plantațiilor producătoare de struguri pentru masă utilizarea procedeelor lucrărilor în verde, care se aplică prioritar în plantațiile de sistemul clasic (plivitul, legatul, copilitul, ciupitul și cîrnitul).

Totodată s-a atras atenția  și la lucrări speciale folosite la plantații pentru struguri de masă așa ca : raritul inflorescentelor si al ciorchinilor, scuturarea ciorchinilor, incizia inelara, folosirea stimulatorilor de crestere, polenizarea suplimentara, desfrunzitul etc.

Partea practică a seminarului s-a petrecut în plantaţiile de viţă de vie, gestionate de SRL „Agropetruc”(Călugăr), unde fermierii au avut posibilitate reală de a urmări proicedeele de formare a butucilor și aplicarea lucrărilor în verde la plantațiile productive pentru obţinerea unei roade cît mai înalte.

 

 

Pe data de 27 mai 2014 în satul Năvîrneţ,  AO „Cutezătorul”  în parteneriat cu Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru  în cadrul proiectului ACED au organizat instruirea producătorilor de cireşe privind particularităţile recoltării şi familiarizarea cu soiurile noi de cireş. La seminar au participat 18 de  crescători de de cireşe, conducători şi specialişti a gospodăriilor agricole, (SRL, GŢ) persoane fizice, proprietari de terenuri.

Evenimentul a fost deschis de Eugen Gudumac, dr., specialist producerea fructelor ACED.