Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ABATERI FRECVENTE ADMISE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN PROCESUL DE DESFĂȘURARE 

A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Urmare a monitorizărilor realizate de către Agenția Achiziții Publice au fost identificate un șir de abateri admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și/sau modificare a contractelor de achiziții publice. În articolul din față urmează o prezentare a acestora în paralel cu  pașii ce urmează a fi întreprinși pentru a evita abaterile de la legislația in vigoare. În edițiile viitoare specialiștii APP vor analiza minuțios factorii cheie de succes în realizarea procedurilor de achiziții publice, prezentând soluții utile și practice din domeniu destinate atât autorităților contractante, cât și operatorilor economici.

 

Nerespectarea prevederilor legale privind publicarea anunțului de participare

Conform art. 29 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achizițiilor publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de Legea 131/2015, conform procedurii de achiziție aplicate. La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare vor fi utilizate formulare standard, aprobate în acest scop, care să permită publicitatea achizițiilor publice. Autoritatea contractantă are obligația de a include în anunț cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131/2015 şi, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă.

Dacă după publicarea anunțului de participare, dar înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, apare necesitatea de corectare a acestuia, anunțul corectat va fi publicat în aceleași mijloace de informare în masă şi va avea aceeași valoare ca şi anunțul original. În acest caz, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite potențialilor ofertanți să efectueze modificările necesare.

Anunțul de participare va fi publicat în limba de stat şi, după caz, în una din limbile de circulație internațională. În particular, pentru fiecare achiziție publică a cărei valoare estimativă este egală sau mai mare de pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131/2015, autoritatea contractantă publică un anunț sumar în Buletinul achizițiilor publice în una din limbile oficiale ale Organizației Mondiale a Comerțului (engleză, franceză, spaniolă), care va conține cel puțin următoarele informații: a) obiectul achiziției publice; b) data-limită pentru depunerea ofertelor sau, după caz, orice dată-limită pentru depunerea cererilor de participare la achiziție; c) adresa și modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.

Nerespectarea prevederilor legale privind documentația de atribuire

Documentația de atribuire este documentul care cuprinde cerințele, criteriile, regulile şi alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerințele sau elementele achiziției, obiectul contractului şi modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanți/candidați, informațiile privind obligațiile generale aplicabile.

Documentația de atribuire se întocmește în conformitate cu documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor, după cum urmează:

- Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 173 din 05.10.2018.

- Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 174 din 05.10.2018.

- Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 175 din 05.10.2018.

- Documentația standard realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 176 din 05.10.2018.

Nerespectarea prevederilor legale privind DUAE

Potrivit art. 1 și 20 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Documentul unic de achiziții european (DUAE) este un document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 177 din 09.10.2018, constând în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecție. Atât autoritatea contractantă, cât și operatorii economici participanți la procedura de achiziție urmează să completeze DUAE în rubricile corespunzătoare. 

De asemenea, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr 72 din 11.06.2020 a fost aprobat formularul standard al Documentului unic de achiziții european, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 (7488) din 30.06.2020. Formularul standard al Documentului unic de achiziții european poate fi descărcat la rubrica Documente/Modele de documentehttps://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european.

Cerințele din anunțul de participare, DUAE și/sau documentația de atribuire nu sunt corelate

Autoritatea contractantă urmează să asigure corelația dintre informațiile solicitate în anunțul de participare, documentația de atribuire și cele marcate în DUAE pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

Informațiile indicate în sistemul electronic de achiziții diferă de informațiile indicate în documentele aferente procedurii de achiziție

Informațiile indicate în documentele aferente procedurii de achiziție publică urmează să corespundă cu informațiile indicate sistemul electronic de achiziții (de ex. termenul-limită de depunere a ofertelor, tipul procedurii de achiziție, denumirea obiectului de achiziție, valoarea estimată, nr. și denumirea loturilor etc). Datele contradictorii pot cauza interpretarea eronată de către operatorii economici a informațiilor respective și determină nerespectarea principiilor achizițiilor publice.

Nerespectarea regulilor privind stabilirea termenelor-limită de depunere a ofertelor

Autoritățile contractante au obligația de a stabili un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare operator economic din țară sau străin să beneficieze de o perioadă rezonabilă de timp pentru elaborarea și prezentarea ofertei. La stabilirea perioadei urmează a se ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului, valoarea estimată, tipul procedurii de achiziție selectat ș.a.

Perioadele minime de timp cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor pentru procedurile de achiziție publică prin licitație deschisă și cerere a ofertelor de preț sunt reglementate la art. 47 și 57 ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor legale privind criteriul de atribuire aplicat

Conform prevederilor art. 26 alin. (3) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preț; cel mai bun raport calitate-cost. Criteriul de atribuire aplicat va fi indicat obligatoriu în documentația de atribuire.

În cazul aplicării criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut, oferta declarată câștigătoare este oferta care satisface toate cerințele stabilite în documentația de atribuire și are cel mai mic preț.

Costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viață. În acest caz, în documentația de atribuire se indică datele care trebuie furnizate de către ofertanți, precum şi metoda pe care autoritatea contractantă urmează să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viață pe baza datelor respective.

Cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziții publice/acordului-cadru. Factorii de evaluare, ponderea relativă acordată fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare se vor preciza în documentația de atribuire. Oferta câștigătoare este cea care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare.

Nerespectarea prevederilor legale privind garanția pentru ofertă și/sau garanția de bună execuție a contractului

Includerea în cadrul documentației de atribuire a cerințelor referitoare la depunerea de către ofertanți a garanției pentru ofertă și a garanției de bună execuție a contractului este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri şi servicii a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de 800 000 lei şi de lucrări a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de 2000000 lei (art. 68 alin. (5) și (11) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerințele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă și ale garanței de bună execuție a contractului. Cuantumul garanției pentru ofertă stabilit nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără TVA, iar al garanției de bună execuție a contractului nu trebuie să depășească 15% din valoarea contractului.

Lipsa referințelor privind utilizarea licitației electronice în cazurile prevăzute de legislație

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) și (5) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 18 din Hotărîrea de Guvern nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, în cazul utilizării licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare şi în documentația de atribuire. Astfel, în documentele aferente procedurii de achiziție se vor indica condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, în special cu referire la numărul rundelor, durata fiecărei runde, durata intervalului dintre runde, pasul minim de licitare ș.a. informații relevante.

Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice

Cerințele minime obligatorii de calificare vor fi solicitate cu respectarea prevederilor Capitolului IV al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar specificațiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 37 al Legii nr. 131/2015. Cerințele se vor stabili astfel încât să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.

Nerespectarea cerințelor privind aplicarea semnăturii electronice pe oferte

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 121 din Hotărârea de Guvern nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și pct. 25 din Hotărârea de Guvern nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, toate documentele ofertelor depuse urmează a fi semnate digital, utilizând semnătura electronică. Autoritatea contractantă urmează să verifice dacă ofertele depuse sunt semnate, inclusiv, dacă semnătura este validă.

Nerespectarea criteriilor de evaluare indicate în documentația de atribuire

Potrivit art. 17-18 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, în funcție de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Autoritatea contractantă va aplica criterii proporționale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; c) capacitatea economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calității; f) standarde de protecție a mediului.

Evaluarea datelor de calificare și selecție ale operatorilor economici se va realiza doar conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire, fără a fi impuse noi cerințe. La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, pot fi solicitate ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. 

Atribuirea contractelor operatorilor economici necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite

Conform art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție sau oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Lipsa numărului minim de ofertanți prevăzut pentru procedurile de achiziții publice de lucrări

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 150 subpct. 1) din Hotărârea de Guvern nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice de lucrări, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în cazul în care nu există cel puțin trei ofertanți care au întrunit condițiile de calificare stabilite.

În cazul în care la procedura organizată în mod repetat se constată existența unui număr mai mic de 3 operatori economici calificați, autoritatea contractantă este în drept să atribuie contractul conform criteriilor inițial stabilite, cu excepția procedurii cererii ofertelor de prețuri de lucrări cu o valoarea estimată mai mică sau egală cu 200 000 lei.

Prezentarea datelor inexacte/ contradictorii/ insuficiente în decizia de atribuire

În conformitate cu art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, decizia de atribuire a contractului de achiziții publice sau de anulare a procedurii de achiziție se expediază Agenției Achiziții Publice. Autoritatea contractantă întocmește decizia de atribuire conform modelului prevăzut pe pagina web a Agenției Achiziții Publice indicând date exacte și veridice astfel încât să ofere informații complete privind modalitatea de desfășurare a procedurii de achiziție. În cazul în care decizia grupului de lucru pentru achiziții a fost anulată în conformitate cu prevederile legale și a fost luată o nouă decizie, aceasta din urmă urmează la fel urmează a fi expediată Agenției, cu precizarea motivelor corespunzătoare.

Nerespectarea temeiurilor de anulare a procedurii de achiziție publică

Procedurile de atribuire a contractului de achiziții publice se anulează de către autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, în cazurile expres stipulate la art. 71 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Temeiul de anulare a procedurii de achiziție va fi indicat în actele juridice întocmite de către autoritatea contractantă și va fi comunicat în scris tuturor participanților la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii.

Nerespectarea termenilor și a formatului de prezentare a deciziei de atribuire/dării de seamă

Potrivit art. 69 alin. (10) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, decizia de atribuire a  contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice în format PDF și Word nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii.

În conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

Nerespectarea cerințelor privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

Modul de realizare a achiziției publice prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Buletinul achizițiilor publice este reglementat de art. 56 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice și de Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 668/2016.

Nerespectarea prevederilor legale privind modificarea contractelor de achiziții publice

Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate de către autoritățile contractante, pe perioada de valabilitate a acestora, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în cazuri temeinic justificate în conformitate cu prevederile art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru, altfel decât în cazurile şi condițiile prevăzute de art. 76, se organizează noi proceduri de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 131/2015.

Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru urmează să întocmească și să expedieze Agenției Achiziții Publice următoarele documente: decizia grupului de lucru; darea de seamă; anunțul de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru în cazurile prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) ale Legii nr. 131/2015 pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice.

Neexpedierea dărilor de seamă cu privire la achizițiile publice de valoare mică

Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 stipulează obligația de a întocmi și prezenta anual, până la data de 1 februarie a anului următor, Agenției Achiziții Publice o dare de seamă cu privire la contratele de achiziții publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referință. Dările de seamă se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa la Regulament și expediază la adresa de e-mail a Agenției,  cu mențiunea corespunzătoare.

Neexpedierea informațiilor privind contractele de achiziții publice atribuite în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 131/2015

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul atribuirii contractelor de achiziții publice care cad sub incidența art. 5 alin. (1), autoritățile contractante urmează să informeze Agenția Achiziții Publice referitor la contractele atribuite în termen de 10 zile de la data semnării, cu excepția contractelor de achiziții publice atribuite conform art. 5 alin. (1) lit. i) care se expediază Serviciului probleme speciale al Ministerului Finanțelor, pe suport de hârtie, la adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 7, cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 245/2018 cu privire la secretul de stat.

Informările respective urmează a fi expediate la adresa electronică a Agenției, în format .pdf semnat electronic și în format Excel, și vor include următoarele informații: denumirea autorității contractante, IDNO, nr. și data contractului atribuit, termen de valabilitate, obiectul achiziției, valoarea contractului atribuit, inclusiv TVA, operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv și IDNO, temeiul legal, motivele pe care se întemeiază această alegere, sursa de finanțare.

Articol îngrijit de Agenția Achiziții Publice.