Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei:

Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor Consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază:

1.      Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

2.      Asigurarea aducerii la cunoştinţă  a actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

3.      Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

4.      Autentificarea actelor şi documentelor;

5.      Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor raionali, funcţionarilor publici din cadrul autorităţii, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

6.      Administrarea sediului Consiliului raional.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;
• are capacitatea deplină de exerciţiu;
neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcție publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție ;

este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

  Cerinţe specifice 

-  Studii: licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică ;

- experiență profesională de minim 3 ani  în domeniul juridic sau în cadrul organelor administrației publice;

-  abilități de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

- cunoașterea legislaţiei în domeniu;

- cunoașterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-   cunoaşterea diferitor metode de gestionare a personalului;

-   cunoștințe în domeniul managementului personalului, managementul unei ședințe;

-    cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

Abilităţi:   de lucru cu informaţia, planificare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

              Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de  11.05.2014, inclusiv, care va conţine:
a)  formularul de participare;
b)  copia buletinului de identitate;
c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
d)  copia carnetului de muncă;
e) documentele care atestă prestarea voluntariatului;
f)  cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
g) certificat medical (forma 086);
h) cv –ul candidatului.


Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Fălești, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel: 0(259)2-3062. 

Bibliografia concursului
  • Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative :
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 768-  XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
- Legea nr.457 – XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și rationale;
- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea cu privire la petiţionare  nr.190 din 19.07.1994;
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă ;
- Hotărîrea nr. 201 din 11.03. 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158 – XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public;
-Hotărîrea nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova.