Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 13 februarie a fost consemnat un important şi de neuitat eveniment - 26 ani de la retragerea trupelor armate din Afganistan. Printre cei 12 500 de tineri moldoveni trimişi pe cîmpul de luptă, au fost şi peste 200 de făleşteni care şi-au jertfit cei mai frumoşi ani ai tinereţii pentru binele şi pacea celorlalţi.

La 10 februarie curent Secția Administrație publică în colaborare cu Centrul național de integritate au organizat un seminar de instruire cu responsabilii de colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, și cea de interese personale din autoritățile publice de nivelul I și II, serviciile desconcentrate în teritoriu.

În prezentarea sa, Dl Lilian Chișca foarte minuțios și explicit s-a referit la modul și particularitățile de completare de către funcționarii publici a declarațiilor pe venituri și proprietate, și cea de interese personale. La întrebările participanților la seminar au răspuns Dl Lilian Chișcă și Dl Victor Strătilă, vicepreședinte al CNI.

Participanții la seminar au calificat această activitate de instruire drept una benefică și la timp, deoarece tocmai suntem în perioada cînd toți funcționarii publici completează aceste declarații, iar cunoștințele obținute le vor fi utile în depistarea și înlăturarea unor carențe în completarea declarațiilor.

Stimaţi consilieri al consiliilor locale şi lucrători din unităţile administraţiei publice ale raionului!

    Oficializarea zilei de 01 februarie drept sărbătoare a celor care activează în domeniul administraţiei publice constituie un semn de optimă sensibilizare şi apreciere a importanţei autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat, rolului Dvoastră, reprezentanţi ai APL, în evoluţia socio-economică şi culturală a comunităţilor, soluţionarea competentă a numeroaselor şi diverselor probleme ştringente, cu care se confruntă populaţia în teritoriu.

    Activînd, propriu zis, în condiţii nu chiar din cele mai prielnice şi cu permanente frămîntări, prin devotament şi responsabilitate, spirit de iniţiativă şi perseverenţă, atitudine grijulie şi receptivă faţă de oameni, reuşiţi, totuşi, să faceţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate domeniile de serviciu, sîrguinţa Dvoastră fiind răsplătită cu binemeritată stimă şi recunoştinţă din partea cetăţenilor.

    Sunt ferm convins, că aceste şi alte notorii calităţi umane şi profesionale, care vă caracterizează, vă vor călăuzi şi în continuare activitatea cotidiană, contopîndu-se din plin cu sensul existenţei şi valenţei Dumneavoastră.

 

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliţiei Naţionale

Stimaţi angajaţi şi veterani ai Poliţiei

 

Sărbătoarea dumneavoastră profesională - Ziua Poliţiei Naţionale, pe care o marcaţi pe 18 decembrie, îmi oferă prilejul de a vă adresa felicitări călduroase, urări de sănătate şi succes în serviciul pe care îl oferiţi oraşului şi satelor raionului.

Liniştea publică, siguranţa cetăţenilor, precum şi asigurarea unui climat de securitate a persoanelor şi bunurilor, reprezintă obiectivele prioritare ale Inspectoratului de poliţie. Apreciem patriotismul, bărbăţia şi omenia - caracteristici principale de care daţi dovadă în munca de zi cu zi.

Vă mulţumim pentru devotamentul şi înaltul profesionalism manifestat în asigurarea cu succes a principalei sarcini - paza şi liniştea locuitorilor. Urez tuturor angajaţilor şi veteranilor, precum şi familiilor dumneavoastră, multă sănătate, fericire şi împliniri personale şi profesionale. Vă doresc să obţineţi şi în viitor succese deosebite în importanta activitate pe care o desfăşuraţi. Să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii.

Cu profund respect,                                                                                                                    Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti

 

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare

Stimaţi producători şi prelucrători ai producţiei agricole!

Sărbătoarea profesională a lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare, care se marchează tradiţional în ultima duminică a lunii noiembrie, reprezintă o minunată ocazie de a aduce un deosebit omagiu tuturor celor care prin truda lor avem asigurată pe masă pîinea noastră cea de toate zilele. E o sărbătoare din cele mai importante pentru Republica Moldova – Ţară cu o semnificativă pondere a sectorului agroindustrial în economia naţională.

  Fără nici o exagerare conştientizăm, că dezvoltarea generală a Ţării, şi bunăstarea poporului ei este în directă dependenţă de starea de lucruri în această sferă, care  în evidenţă şi netăgăduită măsură depinde de nivelul responsabilităţii, perserverenţei şi străduinţei tuturor celor ce muncesc în acest, am zice, deloc uşor şi privelegiat sector. 

  Astăzi cu aceiaşi falnică mîndrie, pe care am avut-o dintotdeauna faţă de bravii, iscusiţii şi vrednicii lucrători din domeniul respectiv, constatăm din nou cu plăcută şi venerabilă satisfacţie, că aceste netrecătoare şi triumfătoare calitţi caracteristice lor i-au călăuzit şi pe tot parcusrul anului curent, datorită cărui fapt şi succesele obţinute s-au dovedit a fi pe potriva aşteptărilor şi eforturilor depuse.

  În pofida tuturor greutăţilor întîmpinate plugarii noştri au obţinut recolte înalte la toate culturile agricole specifice raionului, procesatorii şi-au depus toată străduinţa ca aceste recolte să devină un bogat arsenal de produse alimentare care să ne ajungă pînă la anul şi să ne putem împărţi şi cu vecinii.

  Concomitent s-a făcut tot posibilul, chiar şi în condiţiile unui secetos început de toamnă, de a pune în brazde seminţe noi, de a ieşi în primăvară cu agor bine pregătit pentru culturile respective.

  Comparativ cu anii precedenţi s-a înregistrat şi o creştere a cantităţii de producţie animalieră şi avicolă.

     În contextul rezumării şi aprecierii rezultatelor obţinute exprimăm, totodată, şi ferma convigere că prin munca, experienţa şi harul Dumnevoastră de buni gospodari veţi asigura şi în continuare o constantă ascensiune a complexului agroindustrial prin utilizarea tehnologiilor moderne şi aplicarea pe scară largă a realizărilor ştiinţei avansate, sfaturilor şi îndrumărilor înţelepte ale veteranilor muncii agricole.

  Cu prilejul Sărbătorii Dumnevoastre profesionale Vă adresez, dragi lucrători din sectorul agroindustrial, cele mai călduroase felicitări şi sincere expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă pentru curajul, stoicismul, perseverenţa şi responsabilitatea prin care Vă manifestaţi în activitatea cotidiană.

  Vă dorim din tot sufletul multă sănătate, bunăstare şi  prospevitate, împlinirii şi realizării pe potriva dorinţelor şi aspiraţiilor, lumină, căldură şi bucurie în familiile Dumnevoastră, un cer şi generiozitate umană cu receptivitate la toate nevoile, grijile şi doleanţele din anul viitor.

Petru Balan

Vicepreşedintele raionului

Consiliul raional Făleşti anunţă prelugirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciu Relații Funciare și Cadastru 

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 

Sarcinile de bază:

1.Implementarea procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;

2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;

4.Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;

5.Disiminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei  pămînturilor, acordarea consultăţiilor în problemele relaţilor funciare şi cadastru;

6.Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.