Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

1.         Oală Tatiana

2.         Cobzari Nadejda

3.         Solomud Alina

Concursul va avea loc la 11 august 2014, ora 14:00, în sala de şedinţe a consiliului raional.

 

                                                                                                 Comisia de concurs

 

1.    Aliev Alina

2.    Cobzari Nadejda

3.    Solomud Alina

Concursul va avea loc la data de 11 august 2014, ora 11:00, în sala de şedinţe a consiliului raional.

Comisia de concurs

 

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului raional

Scopul general al funcţiei:

Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor Consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază:

1. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

2. Asigurarea aducerii la cunoştinţă  a actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

3. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

4. Autentificarea actelor şi documentelor;

5. Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor raionali, funcţionarilor publici din cadrul autorităţii, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

6.  Administrarea sediului Consiliului raional.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

• cunoaşterea  limbii de stat;

•  are capacitatea deplină de exerciţiu;

neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;

• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;

• nu are antecedente penale  nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;

• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

DE CERCETARE, învăţămînt de zi, cu durata studiilor de 2 ani la specializările:

·      Teoria şi practica administraţiei publice”,
·      Management”,
·      Relaţii internationale”.

DE PROFESIONALIZARE, învăţămînt de zi, cu durata studiilor de 2 ani şi învăţămînt cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor de 2,5 ani, la specializările:

·      Administrare publică”,
·      Management”,
·      Relaţii internaţionale,
·      Drept constituțional și drept administrativ”,
·      Anticorupție”,
·      Management informaţional în administrația publică”.
Admiterea se realizează la locuri cu finanțare bugetară și prin contract.

La  15 iunie Consiliul raional a găzduit reprezentantul Agenției Moldsilva pe Dl Fiodor Botnari, vicedirectorul general care a avut o  întîlnire cu reprezentanții: administrației publice locale  de nivelul întîi – primarii, a serviciilor desconcentrate din domeniu- Inspecția  Ecologică, Ocolul Silvic Glodeni, Ocolul Silvic Fălești, Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional.

Reprezentantul autorității administrative centrale a menționat că activitatea agenției este axată pe prioritățile din  domeniul silviculturii și cinegeticii,  îşi exercită funcţiile în contextul promovării politicii de stat în domeniu prin efectuarea lucrărilor de extindere, regenerare si conservare, reconstrucţia ecologică, folosirea raţională a resurselor forestiere, paza, protecţia şi dezvoltarea fondul naţional forestier și cinegetic, gestionarea pe principii ecologice și în baza amenajamentelor silvice a fondului forestier şi cinegetic. În viitorul apropiat ca un  obiectiv prioritar este extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră.

 

În comuna Risipeni, raionul Fălești, sunt în desfășurare lucrările pentru construcția a 21,815 km de apeduct. Astfel, în mai puțin de 2 ani, aproximativ 2200 de locuitori ai satelor Risipeni și Bocșa ar putea beneficia de apă potabilă la robinete, utilizând tehnologii prietenoase mediului.