Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

- Contribuirea la realizarea obiectivelor autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea procedurilor de selectare, orientare si integrare profesională ;
 2. Asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
 3. Acordarea asitenței informaționale și metodologice în domeniul politicilor de personal specialiștilor din cadrul Consiliului raional și primăriile raionului;
 4. Participarea la proiectarea / reproiectarea structurii organizatorice a autoritatii publice și a subdiviziunilor structurale, completarea statului de personal în corespundere cu structura și efectivul – limită a autorității publice, proiectarea / reproiectarea funcțiilor/ posturilor în cadrul autorității publice;
 5. Asigurarea planificării, organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă a  funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional cât și din cadrul primăriilor din componența raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la eficientizarea activității Aparatului președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului raional prin monitorizarea lucrului cu petițiile cetățenilor, gestionarea informației de interes public și asigurarea accesului liber  la informația dată.                                                           

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Monitorizarea lucrului cu privire la înregistrarea, evidența și controlul examinării petițiilor cetățenilor;
 2. Gestionarea paginii web oficiale a autorității publice pentru asigurarea accesului liber al cetățenilor la informațiile de interes public;
 3. Asigurarea transparenței activității Consiliului raional prin facilitarea accesului cetățenilor la informația de interes public;
 4. Elaborarea și actualizarea bazei de date a instituțiilor publice, serviciilor publice raionale, autorităților publice locale și centrale pentru activitatea eficientă a autorității;
 5. Participarea la organizarea și desfășurarea ședințelor, conferințelor, meselor rotunde și a altor măsuri organizatorice a Consiliului raional

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social și economic a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Acordarea ajutorului metodologic și practic autorităților publice de nivelul I în domeniul construcțiilor;
 2. Contribuirea la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă a dezvoltării social-economice;
 3. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție (reparație) a obiectivelor beneficiare de mijloace financiare din contul bugetului de stat și cel local;
 4. Acordarea asistenței informaționale agenților economici și conducătorilor APL din teritoriu referitor la problemele relațiilor internaționale și atragerii investițiilor străine, conlucrare cu fondurile de investiții străine;
 5. Examinarea plângerilor, petițiilor în domeniul de activitate a secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Mai multe informații : https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-sectia-constructii-gospodarie-comunala-si-drumuri/20523  ico bt aplica fv 

  Comisia de concurs informează că în conformitate cu rezultatele obținute la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Serviciu Arhivă din cadrul Aparatului Președintelui raionului, învingătoare a Concursului a fost desemnată doamna Ambros Lilia.

   În atenția participanților la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior Serviciul Arhivă, vă informăm că desfășurarea concursului se amână pe data de 06 februarie 2023, ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

Lista
Candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Serviciul Arhivă, Aparatul Președintelui raionului

 1. Toderica Anna
 2. Ambros Lilia

Concursul va avea loc la data de 01 februarie 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs