Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Scopul general al funcţiei:
Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului Arhivă și verificarea existentului pentru consolidarea și dezvoltarea fondului arhivistic.

 Sarcinile de bază:
 1. Asigurarea evidenței de stat a documentelor;
 2. Asigurarea păstrării calitative și în volum deplin a documentelor de arhivă cu termen permanent de păstrare din instituțiile raionului Fălești;
 3. Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului raional de arhivă;
 4. Elaborarea și dezvoltarea aparatului științifico-informativ.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

 

 Cerinţe specifice
 - Studii superioare de specialitate, juridice, administrație publică.
 - abilităţi de utilizare a calculatorului.

 Cunoştinţe:
 - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 - Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint,Navigare Internet;
 - Cunoaşterea limbilor de comunicare pe teritoriul raionului

 Abilităţi: de lucru cu informaţia, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate.
 A
titudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la data de 23 martie 2017 inclusiv, care va conţine:
 a) formularul de participare;
 b) copia buletinului de identitate;
 c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
 d) copia carnetului de muncă;
 e) documentele care atestă prestarea voluntariatului;
 f) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
 g) certificat medical (forma 086);
 h) cv – ul candidatului.

 Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar.
 Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, tel: 0(259)2-30-62

 Bibliografia concursului
 - Constituţia Republicii Moldova;
 - Codul Muncii al Republicii Moldova.
 • Acte normative :
 - Legea Fondului Arhivistic nr. 880 din 22.01.1992;
 - Regulamentul Fondului Arhivistic aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992;
 - Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 - Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 - Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 - Instrucțiunea cu privire la îndeplinirea cererilor cu caracter social juridic al cetățenilor și instiruțiilor din 25.10.1994;
 - Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale ale Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.115 din 28.02.1996