Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anexă

la decizia Consiliului raional Făleşti 

Nr. 07/1  din 14 septembrie 2007

                       

               

REGULAMENTUL

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIUI RAIONAL FĂLEŞTI

 

Titlul l

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL

 

Capitolul l

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 

Prima şedinţă a consiliului raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a Consiliului se face prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale.

Prima şedinţă a consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cei puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi, In cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste trei zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. In situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe ( de constituire) sînt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de l sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului Electoral al circumscripţiei raionale.

Reprezentantul  Comisiei  Electorale     Centrale  aduce   la  cunoştinţa  consilierilor hotărârea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmânează legitimaţiile După constituirea legală a consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie , de regulă , la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizărilor social-politie şi blocurilor electorale. Constituirea tracţiunii se consemnează într-un proces verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul verbal al şedinţe! consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social - politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilieri independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi alerg organele de conducere sau conducătorii.

    Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire ia constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

       4.  La prima şedinţă, consiliul raional alege, din rândul consilierilor, preşedintele  raionului.

Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi.

Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.
    Vicepreşedinţii raionului se  aleg de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute la art.49(1).

În funcţie de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinţi ai raionului se propune de preşedintele raionului, după consultarea alianţelor, blocurilor, fracţiunilor..

5.   Secretarul-consiliului raional este numit de consiliu în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, ia următoarea şedinţă a Consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sînt desemnaţi prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rândurile persoanelor care au câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale. sînt desemnaţi. de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorului nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

6. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către preşedintele raionului în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţi publice, aprobat de Guvern.

Capitolul II

CONSTITUIREA ŞI  FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

7. După constituire, consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

8. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea concretă a acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile unităţi administrativ - teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

9. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilieri. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

10. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie" de specialitate" se stabileşte de către consiliul raional, în funcţie de ponderea acestora în cadru! consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare alianţă, bloc,  fracţiune, iar a consilierilor independenţi - de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă , pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate al comisiei.

11. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sunt subordonate acestuia.

12. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul sau.

13. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui - de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de câte ori este necesar la decizia preşedintelui comisiei, însă nu mai tîrziu de 2 zile înainte de şedinţa Consiliului raional.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei sunt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, tară drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din secţiile şi direcţiile consiliului, aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass - media.

14. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele sau secretarul comisiei.

15. In exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii   
membrilor săi.                                                                                                                                          
Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul raional.

16.Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a)   Identifică  şi  examinează problemele  din  domeniul  ei  de  activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b)   Analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c)   întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d)   Se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu. comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări date prin decizia consiliului, dacă acesteia ţin de domeniul de activitate ai comisiei.

17. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a)   Reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b)   Convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c)   Propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d)  Participă la lucrările celorlalte  comisii  care  examinează     probleme  ce  prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;      

e)   Anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
f)   Susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a  activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului  sau stabilite de consiliu. 

18. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

a)  asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b)  face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c)  numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului  necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d)  asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul   comisiei   îndeplineşte   şi   alte   atribuţii   prevăzute   de   regulamentul   de .    constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acestuia 

19. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membri comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membri comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

20. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. In caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate propune consiliului aplicarea următoarelor sancţiuni:

    - avertisment;

    - excluderea din membrii comisiei consultative de specialitate;

    - anunţul public a alianţei, blocului, fracţiunii despre ne participarea consilierului la şedinţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele - verbale ale şedinţelor respective ale Comisiei.

21. Lucrările  şedinţelor comisiei se consemnează de  către  secretarul  comisiei în procese - verbale.  După încheierea    şedinţei, procesul verbal este semnat de către Preşedintele secretarul comisiei Preşedintele comisiei poate permite ca procesele - verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor - verbale întocmite în şedinţe închise.

 

Titlul II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI   RAIONAL

 

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

22. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului. Rezultatul  alegerii preşedintelui  şedinţei se consemnează în procesul - verbal al şedinţei.

In fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

23. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pro", "contra" şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile  adoptate  de  consiliul,  chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii  în cadrul  şedinţelor şi  respectarea Regulamentului  de desfăşurarea a şedinţelor, aprobat de consiliu;                                                       .  .

e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care întră în competenţa de soluţionare consiliului;

f)  aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul Regulamentul precum şi însărcinările consiliului.

24. In cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă,
inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale. consiliul
procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul -
verbal al acesteia, în acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe
sînt semnate de preşedintele nou-ales.                                                                     

25. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului;

a) asigură   înştiinţarea   consilierilor   despre   convocarea   consiliului,   iar   la   cererea preşedintelui  raionului  sau  a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi   a   altor   acţiuni   necesare   înştiinţării   consilierilor   şi convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor    de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) informează, în caz    de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

e) asigură întocmirea procesului-verbal a şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

f) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art. 25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

g)  contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire

în funcţie a secretarului consiliului;

h) acordă  consilierilor,  precum   şi   acestora  în  calitate  de  membri  ai  comisiilor de  specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv    Ia redactarea proiectelor de  decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul

Regulamentul precum însărcinările consiliului privind buna organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului.

 

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

26. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

In înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lângă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizarea consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea  de  zi   a  şedinţei   consiliului  se  aduce   la  cunoştinţă  locuitorilor  unităţii administrativ-teritoriale respective prin mas-media sau prin orice    alt mijloc     de informare.

27. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.

28. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa    la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv,

29. Examinarea  problemelor se face de regulă în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul

şedinţei cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Examinarea chestiunii începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei  înscrise pe ordinea de  zi şi a proiectului de decizie asupra ei preşedintele comisiei de specialitate prezintă avizul comisiei pe problema examinată, după care încep dezbaterile.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii, în acest scop. el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului când consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat Regulamentul de lucru ai şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea sa ele cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

30. Preşedintele şedinţei permite oricând unui consilier să se expună asupra problemei care îl priveşte personal sau referitoare la Regulament.

31. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerile de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

32. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală

33. în cazul în cate desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele-şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a)  să. cheme la ordine;

b)  să retragă cuvântul;

c) să dispună eliminarea din salata persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea  lucrărilor.

34. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate _decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţe.

35. Şedinţele Consiliului se desfăşoară în limba moldovenească . Actele Consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească.

 

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

36. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor şi/sau preşedintelui raionului. Preşedintele raionului poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.   .

37. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi    vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. In acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului vor acorda asistenţă tehnică de specialitate. . Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească.

38. Proiectele de decizii se inclus în ordinea de zi a şedinţei Consiliului raional de către preşedintele raionului şi pot fi primite de către consilieri în secţia administraţie publică cu 5 zile înainte de şedinţele ordinare şi 2 zile înainte şedinţele extraordinare ale Consiliului raional.

39. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit pentru coordonare şi avizare secţiilor, direcţiilor consiliului, serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate, după care se transmit spre avizare comisiilor consultative de specialitate ale consiliului.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă ia înscrierea acestora în ordinea de zi.

40. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cu 3 zile pînă la data şedinţei consiliului.

41. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul secţiei, direcţiei şi serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţele acestuia.

 

 

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT

42. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoanei

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă. Ia propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu. excepţia cazului în care , prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

43. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele şedinţei oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor "pro" şi "contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pro" sau "contra”, în funcţie de opţiunea sa. 

44. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele "pro", "contra" şi "abţinut".

Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea. 

45. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi , cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

46. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

47. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 

Capitolul V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

48. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral Preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa Consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la  un fapt necunoscut. Cei înţrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

49. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării 59. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămâni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral. 51. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.