Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 16 ianuarie 2013, în incinta Consiliului raional Făleşti, s-a dat start unui şir de seminare informative cu tematica "Pilotarea instrucţiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării şi traficului". Acestea sunt organizate în cadrul proiectului "Crearea la nivel local a sistemelor de protecţie a copilului de abuz, neglijare şi exploatare în Republica Moldova" implementat de AO "Parteneriate pentru Fiecare Copil" şi Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei "Terre de Hommes" , Elveţia, ţinînd cont de Strategia raională de cooperare intersectorială în asigurarea protecţiei copilului de abuz, neglijare, exploatare, trafic, focusată pe acţiuni de intervenţie timpurie, aprobată de către Consiliul raional Făleşti.

           La data de 10 octombrie s-a desfășurat Ședința Comisiei Raionale pentru Protecția Copilului Aflat în Dificultate.

 În cadrul ședinței a fost discutat  situația din 12 familii cu 22 copiii dintre care: 

·         Stabilirea monitorizării - 6 familii cu 12 copii

·         Acordarea sprijinului financiar  - 3 familii cu 5 copii în mărime de 7000 lei.

·         Plasament în Centrul de Asistenţă Socială -1 familie 1 copil

·         Plasament în Asistenţă Parentală Profesionistă 1 familie 1 copil

·         Reintegrare în familii biologice - 1 familie - 2 copii.

 

 

 

Stimaţi participanţi ai Marelui război pentru apărarea Patriei!

 

Ziua de 9 mai poposeşte din nou pe meleagul nostru îmbrăcat în florile lui primăvăratice. Sunt flori -omagiu celor care cu 67 de ani în urmă au adus Primăvara Victoriei. Această zi este o sărbătoare de adîncă plecăciune în faţa Dumneavoastră, acei care aţi asigurat viitorul în lupta cu ciuma secolului XX.

 

S-au scurs anii, rîndurile Dumneavoastră s-au rărit simţitor, dar fapta săvîrşită trăieşte şi va trăi în inimile noastre, păstrîndu-vă cu sfinţenie amintirea despre eroismul şi bărbăţia de care aţi dat dovadă în lupta cu fascismul. Sub lumina Măreţei Victorii au crescut şi cresc noi generaţii, cu sentimentul înalt al dragostei faţă de Patrie ca o continuitate a tot ceea ce aţi făcut Dumneavoastră în numele Păcii şi Libertăţii.

 

Vom veni în această zi la mormintele frăţeşti, la monumente şi obeliscuri, la Complexele Memoriale pentru a-i comememora şi glorifica pe cei căzuţi în lupte, vom poposi în casele puţinilor veterani rămaşi în viaţă pentru a le exprima imensul respect şi neţărmurită recunoştinţă, proslăvindu-i, pe toţi în ansamblu, ca vrednici Ostaşi, adevăraţi Eroi ai Victoriei.

 

Dragii noştri veterani!

 

Cu o nouă revărsare a căldurii sufletelor noastre noi, generaţiile de după război, vă aducem cele mai sincere felicitări, însoţite de nemărginita dorinţă de a Vă afla încă mulţi ani înainte exemplu viu de bărbăţie şi dragoste pentru Tară.

 

Slăvită în veci va rămîne fapta Dumneavoastră!

Cu adîncă plecăciune, VALERIU MUDUC,

 preşedintele raionului Făleşti

           La  data de 18 aprilie 2012, ora 10.00,  în sala de festivitați a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Făleşti s-a desfățurat conferinţa în domeniul drepturilor copilului  cu genericul ,, Colaborarea intersectorială în combaterea fenomenului de  abuz, neglijare și exploatare asupra copilului- ,, organizată Secția Asistența Socială Protecția Familiei și Copilului în parteneriat cu AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil,,.

Scopul activitații a fost de a consolida capacitatea actorilor sociali responsabili de protecția copilului în prevenirea și combaterea abuzului, neglijării, exploatării față de copil.

Cu mesaj de salut către delegați a venit dl. Muduc Valeriu, Președintele raionului Fălești, Stela Grigoraș, Directorul A.O. ,, Parteneriate pentru fiecare copil,,.

D-na Iraida Bînzari, vicepreșediontele raionului pe problemele sociale a prezentat informația privind Fenomenul abuzului, neglijării și exploatării copilului   în raionul Fălești. Unele aspecte ale combaterii acestui fenomen.

Emilia Ciobanu, specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copilului a vorbit despre importanța colaborarii  intersectoriale  în vederea protecției copilului supus  abuzului, neglijării și exploatării.

Svetlana Rîjicova – consultant pe dezvoltare profesională, AO „Parteneriate pentru fiecare copil” a prezentat Conceptul  Serviciului ,,Telefonul Copilului  - Făleşti,,

În cadrul evenimentului a fost lansat un nou serviciu de  protecție a copilului -  „Telefonul Copilului - Făleşti”,  serviciu dezvoltat în cadrul  proiectului „Crearea la nivel local a sistemelor de protecţie a copilului de abuz, neglijare şi exploatare în R. Moldova” implementat de AO ,,Parteneriate pentru Fiecare Copil,,  AO ,,Terre des homes,, în colaborare cu Consiliul raional Falești  și susținut financiar  de  Oak Foundation.

La conferință au fost prezenți  200 de invitați – reprezentanti ai  instituțiilor instructiv-educative, medico-sanitare, sociale, poliției, reprezentanți APL de nivelul I și II.

 

 

  Astăzi consemnăm un trist şi sumbru, dar neuitat şi semnificativ eveniment din istoria Ţării noastre – aniversarea a 20-a de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru. Anume în această zi de 02 martie din primăvara anului 1992, care a coincis cu data primirii Moldovei în ONU, gardiştii transnistreni şi cazacii de pe Don au atacat postul de poliţie din Dubăsari aflat sub controlul Chişinăului, intentînd asfel o agresiune de ordin local, transformat mai apoi prin implicarea trupelor fostei Armate a 14-a ruseşti, dislocate în regiune, într-un adevărat război împotriva integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova. 


   Cunoaştem bine, că pe atunci Ţara noastră nici nu avea o armată naţională,  ea fiind formată cîteva luni mai tîrziu. În situaţia de grav pericol creată de ostilităţile separatiste şi de venetici bine înarmaţi şi susţinuţi de tancurile ruseşti s-a opus un efectiv de circa 30 mii de poliţişti şi combatanţi moldoveni, care aveau în dotare doar arme uşoare, dar care cu neînfricată bărbăţie şi demnitate au ţinut piept groaznicei aventuri militare pe tot parcursul bătăliei pentru apărarea integrităţii teritoriale a Statului Moldav.

   Actualmente nu există o cifră sigură a persoanelor decedate şi vătămate în acest război, ea variind de la 350 la circa 2000 de pe ambele maluri ale Nistrului. Efectul nefast al acestui zguduitor măcel rezumă şi în cele cîteva zeci de mii de persoane, care şi-au părăsit casele, precum şi pagubele materiale imense suportate.

   E bine ştiut de întreaga lume, că pretextul formal al acestui război stupid a fost, chipurile, frica separatiştilor faţă de o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, spaima premeditată a populaţiei alolingve din regiune privind supunerea forţată a studierii şi utilizării limbii de stat al Ţării noastre. Istoria a demonstrat, însă că realitatea a fost cu totul de altă natură. Autoproclamarea independenţei antiromâne a Transnistriei a fost zămislită de Moscova în scopul dezmembrării statale a Ţării Moldova. Rusia şi pînă în prezent susţinînd pe diferite căi regimul anticonstituţional de la Tiraspol. Negocierile privind reglamentarea transnistreană sunt anevoioase şi nu se ştie dacă în timpul apropiat vor mai fi încununate de rezultatele scontate din motivul, că emisarii venetici, care au fost trimişi în estul Moldovei prin anii 80 continuă să-şi demonstreze mendrele  şi ambiţiile politice nesănătoase deşi practic nu există nici o divergenţă între populaţia ce locuieşte pe partea dreaptă sau stîngă a fluviului.

   Dar rămînem cu toţii în aceeaşi netrădătoare convingere şi fermă speranţă, că totuşi adevărul istoric va triumfa !

   În această zi de tristă şi dureroasă evocare a tragicului eveniment pe care-l comemorăm, pronunţăm un sacru şi profund elogiu de recunoştinţă tuturor celor peste 600 de combatanţi din raion care prin propriul sacrificiu, înalt devotament, bărbăţie şi eroism şi-au adus destoinica contribuţie la apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Fără personificarea acestora suntem ferm convinşi, că numele lor vor rămîne pe vecinicie înscrise în analele istorice ale neamului nostru şi vor servi drept exemplu de adevărat patriotism, abnegaţie, iubire de Patrie pentru toate generaţiile de viitor.

   Atotcunoscutul slogan „Nimic nu-i uitat, nimeni nu se uită” este nemuritor şi mereu călăuzitor. Mărturii elocvente în această privinţă sunt istorisirile vii ale veteranilor, editarea analelor, cronicelor şi memuarelor, edificarea monumentelor consacrate celor căzuţi în lupte, precum ar fi şi acest minunat Complex Memorial din preajma Dumneavoastră, Hotărîrile Parlamentului privind declararea zilei de 02 martie  Zi Naţională de comemorare a celor căzuţi pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, instituirea medaliei comemorative pentru decernarea combatanţilor precum şi multe alte acţiuni şi manifestări dedicate reevocării paginilor istorice ale eroismului neamului nostru. 

   Onorată asistenţă !

   În finele acestei alocuţiuni, Vă indemn să consemnăm amintirea martirilor decedaţi în conflictul armat din Transnistria printr-un minut de reculegere.

   Vă mulţumesc !