Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Secţiei Economie

Scopul general al funcţiei: de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic, a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază:
- Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social economice
- Înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

- Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor ( studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării ) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;
- Promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

- Asigurarea mediului economico - organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării antimonopol în teritoriu .

Condiţiile de participare la concurs:
  Condiţii de bază:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
• posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
• lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 Cerinţe specifice:
Studii: universitare economice.

Experienţă profesională:
- 2  ani în domeniul economic,  preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:
- Cunoaşterea dreptului  administrativ;
- Cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice ;
- Abilităţi de utilizare a calculator: Word, Excel,Internet;
Abilităţi:
- organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, lucru în echipă,.
Atitudini/Comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă .

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va conţine:
a)  formularul de participare;
b)  copia buletinului de identitate;
c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
d)  copia carnetului de muncă;                                                                                                               
e)  declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penal

Bibliografia concursului

• Constituţia Republicii Moldova
• Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea cu privire la petiţionare  nr.190 din 19.07.1994 
- Legea privind accesul la informaţie nr.982-15 din 11.05.2000    
- Legea  Nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii  Moldova

• Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 – XII din 03.01.1992
- Legea cu privire la concesiuni nr.534 – XIII din 13.07.1995
- Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată nr.135 – XVI din 14.06.2007
- Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr.206 – XII din 07.07.2006
- Legea cu privire la achiziţiile publice nr.96 –XVI din 13.04.2007
- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007
- Legea cu privire la parteneriatul public privat nr. 179 din 10.07.2008
- Codul Mucii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003  

  Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 13 mai 2015inclusiv   

Documentele se vor prezenta la adresa: Ştefan cel Mare 50, biroul 212.
Persoana de contact – Jachina Inga, specialist principal în probleme juridice, biroul 212 , telefon – 0259 23457;