Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcției:

Reglementarea, supravegherea, coordonarea și eficientizarea achizițiilor publice a operatorilor economici și autorităților contractante din Consiliul raional prin implementarea politicii și procedurilor moderne de lucru în domeniu.

 

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficiența soluționării problemelor din domeniul achizițiilor publice;

2. Asigurarea corectitudinii desfășurării achizițiilor publice a autorităților contractante;

3. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție a mărfurilor, lucrărilor, și serviciilor în cadrul Consiliului raional;

4. Acordarea asistenței informaționale  și metodologice în domeniul achizițiilor contractante și operatorilor  economici ;

5. Elaborarea propunerilor privind perfecționarea formelor şi metodelor de stimulare a activității agenților economici din teritoriu administrat;

6. Perfectarea și furnizarea informației ce șine de domeniul achizițiilor publice în mijloacele de informare în masă;

7. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor comisiilor privind achizițiile publice;

Condiții de participare la concurs :

-            Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-            Posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-            Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-            Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

-            Ne privarea de dreptul de a ocupa funcții publice.

Cerințe specifice:

Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul economic sau al dreptului.

Experiență profesională: minimum un an în domeniul achizițiilor publice, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoștințe:

-  Cunoașterea legislației în domeniu;

-  Cunoașterea procedurii de achiziții publice;

-  Cunoașterea politicilor în domeniul economic, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

-  Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: profesionalism, autoorganizare, colaborare cu funcționarii publici, capacități analitice de lucru cu informația, capacități de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul», exercitat, analiză şi sinteză, elaborare de programe şi strategii, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, responsabilitate, disciplină, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, punctualitate, tendință către dezvoltarea profesională continuă, etc.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va conține:

    1. formularul de participare;
    2. copia buletinului de identitate;
    3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate;
    4. copia carnetului de muncă;
    5. declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Bibliografia concursului :

-          Constituția Republicii Moldova

-          Acte normative în domeniul achizițiilor publice

-          Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare

-          Legea nr.982-15 din 11.05.2000 privind accesul la informație

-          Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

-          Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală

-          Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativa

-          Legea nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova

-          Legea nr.845-XIIdin03.01.1992 cu privire la antreprenorial și întreprinderi

-          Legea nr.534-XIII din 13.07.2995 cu privire la concesiuni

-          Legea nr.135-XVI din 14.06.2007 cu privire la societățile cu răspundere limitată

-          Legea nr.96-XVIdin 13.04.2007 cu privire la achizițiile publice

-          Legea nr.121 din 04.05.2007 cu privire la administrarea și deetanizarea proprietății publice

-          Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public privat

-          Codul Muncii al Republicii Moldovei.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 7 septembrie 2015, inclusiv.

Documentele se vor prezenta la adresa: or Fălești, str. Ștefan cel Mare 50, biroul 212. Persoana de contact – Inga Jachina, specialist principal în probleme juridice, tel.0(259)23457.