Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Făleşti

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație.

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea şi eficientizarea activităţii direcţiei prin implementarea procedurilor moderne de lucru în soluționarea problemelor de protecție şi ameliorare fertilității solului.

 

Sarcinile de bază:

  1. Promovarea politicii agrare, inclusiv implementarea controlului asupra folosirii raionale a terenurilor;
  2. Implementarea controlului asupra folosirii raionale a terenurilor;
  3. Implementarea procedurilor de promovare a procedeelor de sporire a fertilităţii solurilor; 
  4. Implementarea procedurilor de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității  solurilor;
  5. Implementarea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice privind problemele protecției și ameliorării fertilității solului.

 Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;

• capacitatea deplină de exerciţiu;
• neatingerea vîrstei de 63 ani;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice : - Superioare, de licența, în  domeniul agrar, administrației  publice, dreptului.

Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
  • Cunoştinţe de operare la calculator.

Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate.  

Atitudini/Comportamente: Competență profesională, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, tendința spre dezvoltarea profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de lucru în echipă, implicare activă în soluționarea problemelor apărute, ținuta și comportament corespunzător unei persoane publice.

  Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 04.11.2020 inclusiv, care va conţine:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
f) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
g) certificat medical;
h) cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel: 0(259)2-30-62


 Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova;

- Codul funciar (Legea nr.828 din 25.12.1991);

- Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993  privind protecţia mediului   înconjurător;

- Legea nr.1041-XIV din 15 iunie 2000  pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.

- Codul civil al Republicii Moldova;

- Legeanr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;

- Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

- Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

- Hotărârea Guvernului nr.507 din 30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;

- Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare  a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016;

- Legea nr. 1308/1997 cu privire la prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a terenurilor;

- Hotărârea Guvernului nr.691/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor

- Hotărârea Guvernului nr.1075/2007 privind aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.