Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

 Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare pe anul (anii) viitor a prognozei bugetului raionului;
 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor;
 3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 5. Verificarea corectitudinii calculării fondurilor de salarizare pe instituţiile bugetare din raion.

 

 Condițiile de participare la concurs:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat și a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru acțiuni săvârșite cu intenție;
 • Neprivirea de dreptul de a ocupa funcții publice.

 Condiții specifice:

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic sau finanțe.

Experiență profesională: minimum 6 luni de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în domeniul finanțelor publice;

 Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoaşterea  modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet;

Abilități: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, consultare, analiză şi sinteză, monitorizare și evaluare, elaborarea documentelor, instruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, comunicare eficientă, managementul timpului;

 Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce virează domeniul exercitat, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs care va conține:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate:
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de perfecționare profesională sau de specialitate;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere cu nu are antecedente penale sau interdicții de a ocupa funcția publică.

Bibliografie:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale:
 • Legea nr. 982-XV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 397 din din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale** (republicată în Monitorul Oficial nr. 384-395 din 12 octombrie 2018);
 • Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12 decembrie 2018 privind punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.

 Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 24 octombrie 2019, inclusiv, la următoarea adresă: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50 biroul 212. Persoana de contact – Adrian Alerguș, tel. 025923457.