Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Scopul general al funcției: Contribuirea la eficientizarea activității Secției Cultură și Turism prin realizarea politicii statului în domeniul culturii și turismului pe teritoriul raionului, implementarea formelor și metodelor moderne de lucru în activitatea rețelei instituțiilor de cultură din teritoriu.

  Sarcinile de bază:

1.   Asigurarea unui management eficient al activității Secției Cultură și Turism;
2.  Asigurarea, în colaborare cu organele de resort și APL de nivelul I, condițiilor decente de muncă și de creație ale instituțiilor de cultură și ale formațiilor artistice de amatori din raion;
3.   Promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituțiile de cultură din teritoriul raionului;
4.   Acordarea asistenței metodologice și informaționale instituțiilor de cultură din raion;
5.  Coordonarea activității Secției Cultură și Turism cu secțiile și direcțiile Consiliului raional și a aparatului președintelui raionului, colaborarea cu presa, radioul și TV în vederea propagării activității culturale din raion.

  Condițiile  de  bază pentru participare la concurs:

• deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
• cunoașterea limbii de stat;
• are capacitatea deplină de exercițiu;
• nu a împlinit vârsta necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s – a dispus această interdicție;
• nu are antecedente penale  nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție ;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform  certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată.

   Cerințe  specifice 

 • Studii superioare în domeniul culturii;
 • experiență profesională de minim 2 ani  în domeniu.
 • abilități de utilizare a calculatorului.

  Cunoștințe :

 • Cunoașterea practicii manageriale;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației în domeniu de activitate;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, etc.
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj. 

  Abilități : 

 • Planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale-dezvoltare foarte bună;
 • Abilități de comunicare verbal și în scris.

  Atitudini/Comportamente: imparțialitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvîrșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

  Candidații vor depune dosarul de concurs până la data de 04 februarie 2020 inclusiv, care va conține:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională  sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5.  cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
 6. certificat medical;
 7. CV – ul candidatului.

   Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

   Documentele se prezintă la adresa: or. Fălești, Ștefan cel Mare 50, biroul 203, tel:0(259) 2-30-62.

   Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014;
 • Legea culturii nr.413 din 27.05.1999;
 • Legea cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice nr. 1421 din 31.10.2002, Monitorul Oficial nr. 174-176 art. nr. 1331;
 • Legea cu privire la biblioteci nr. 160 /2017 (intrat în vigoare de la 18.02.2018);
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Regulamentul Școlilor de Muzică, Arte și Arte Plastice, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 196 din 23.08.2011;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 62 din 23 ianuarie 2018;
 • Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice aprobat prin ordinal MECC nr 186 din 26.02.2019;
 • Regulamentul de atestare a a cadrelor instituțiilor de cultură (case şi cămine de cultură) din raionul Fălești, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.02/15 din 18 mai 2006;
 • Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci aprobat prin ordinal MECC nr. 17 din 05.02.2015.