Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea la realizarea problemelor funciare şi implementarea proiectelor privitor la consolidarea terenurilor parcelate în raion, indiferent de forma organizaţională-juridică , tipul de proprietate asupra pământului.

 Sarcinile de bază:

 1. Implementarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor ;
 2. Implementarea procedurilor de consolidare a terenurilor agricole conform prevederilor legislaţiei, bazelor ştiinţifice şi experienţei avansate în domeniul dat în teritoriul raionului.
 3. Implementarea procedurilor de ţinere a monitoring-ului funciar, studierea şi analiza pieţii funciare în raion şi identificarea necesităţilor de consolidare ca un component al dezvoltării rurale.
 4. Implementarea procedurilor de promovare a   Programul de Valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
 5. Asigurarea consultaţiei juridice, metodologice şi practice agricultorilor în problemele funciare şi consolidării terenurilor agricole.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
 • cunoaşterea   limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârstei de 63 ani;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale  nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

  Cerinţe specifice : - Studii superioare în domeniul agrar, administraţiei publice, drept.

  Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

  Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

  Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, argumentare, competenţă profesională, responsabilitate.  

  Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 06.02.2020 inclusiv, care va conţine:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională   sau de specializare;
f) copia carnetului de muncă cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;
g) certificat medical;
h) cv – ul candidatului.

  Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

  Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel: 0(259) 2-30-62.

  Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr.1075/2007 privind aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.
 • Codul civil al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
 • Hotărârea Guvernului nr.507 din 30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
 • Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare  a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016;
 • Legea nr. 1308/1997 cu privire la prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a terenurilor;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.