Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţilor publice de nivelul I şi  II prin elaborarea şi implementarea politicilor publice ce ţin de realizarea obiectivelor de interes raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activităţii secţiei   Administraţie Publică;
 2. Coordonarea activităţii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului;
 3. Contribuirea la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Raional;
 4. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici de ambele nivele.
 5.  Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice autorităţilor publice de nivelul I în domeniul respectiv. 

 

  Condiţiile de   bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

• cunoaşterea  limbii de stat;
• are capacitatea deplină de exerciţiu;
• neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie ;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

 

Cerinţe specifice :

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, juridice;
 • experienţă profesională de minim 2 ani  în domeniu.
 • abilităţi de utilizare a calculatorului.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice;

- Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de  administrare publică;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power, Point, Navigare, Internet

- Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse la nivel avansat, de preferință a unei limbi de  circulaţie internaţională.

Abilităţi: 

 •  Planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 •  Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 •  dezvoltare foarte bună, lucru în echipă;
 •  Abilități de comunicare verbal și în scris.

Atitudini/Comportamente: imparțialitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 27 mai 2020 inclusiv, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă  

e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;

f) certificat medical;

g) cv – ul candidatului.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau  pot fi autentificate de notar.

Documentele se prezintă la adresa: or. Făleşti, Ştefan cel Mare 50, biroul 203, tel:0(259)2-30-62

 Bibliografia concursului:

 •  Constituția Republicii Moldova;
 •  Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
 •  Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 •  Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 •  Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
 •  Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 •  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 •  Legea 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 •  Legea nr.199 din 16.07.2010 privind statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. ;
 •  Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 
 •  Hotărîrea Guvemului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. l 58-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 •  Codul Muncii al Republicii Moldova;
 •  Cod nr.1107 din 06.06.2002 – Codul Civil al Republicii Moldova;
 •  Cod nr.116 din 19.07.2018 – Codul administrativ al Republicii Moldova.