Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru

 1. Chirica Valentin
 2. Bogdan Irina

Concursul va avea loc la data de  30 octombrie 2019, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

 

                                                                                           Comisia de concurs

 Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

 Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare pe anul (anii) viitor a prognozei bugetului raionului;
 2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor;
 3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 5. Verificarea corectitudinii calculării fondurilor de salarizare pe instituţiile bugetare din raion.

 

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii Direcţiei prin implementarea procedurilor moderne de lucru în soluţionarea problemelor mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.

  Sarcinile de bază:

 1. Promovarea politicii agrare, inclusiv cooperarea proprietăţilor individuale în vederea utilizării tehnologiilor avansate si sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar prin mecanizarea complexă a proceselor agrotehnice.
 2. Asigurarea utilizării raţionale a resurselor energetice si modernizarea parcului de tractoare si maşini.
 3. Monitorizarea proceselor de renovare a parcurilor de tractoare si maşini în ţară si înaintarea propunerilor  pentru implementarea lor în teritoriul raionului.
 4. Monitorizarea proceselor de vânzare – cumpărare a unităţilor de tehnică agricolă în teritoriu.
 5. Propagarea problemelor ce ţin de modernizarea tehnicii agricole în dependenţă de tehnologiile noi conservative de prelucrare a solului.

  În urma evaluării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de șef adjunct al DGE Fălești, în baza hotărârii Comisiei de concurs  pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul DGE,  la concurs au fost admise:

 1. Matasî Silvia , profesoară de limbă și literatură română, cu recalificare profesională la specialitatea management educațional.
 2. Tașcu Angela, profesoară de biologie și geografie, licențiată în cultură fizică și sport.

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcție Generală Educație.

   1. Osadța Mariana
   2. Tambur Cristina

Concursul va avea loc la data de  10 iulie 2019, ora  900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                        

                                                                                           Comisia de concurs

Scopul general al funcţiei: Realizarea implementării legislației în vigoare în toate domeniile de activitate ale Direcției Generale Educație. Contribuirea la eficientizarea activității instituțiilor din raion în conformitate cu cadrul normativ al RM și modernizarea multiaspectuală și consecventă a procesului educațional prin implementarea politicilor educaționale de stat, a tehnologiilor moderne de lucru cu actorii implicați în acest proces, creând un învățământ modern, calitativ și competitiv, asigurând dezvoltarea și bunăstarea cetățeanului.

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea și conducerea activității DGE, exercitând prerogative de putere publică în sistemul de învățământ;
 2. Implementarea politicilor de stat în domeniul învățământului în cadrul instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion;
 3. Asigurarea și monitorizarea executării legislației în domeniul educației în cadrul instituțiilor de învățământ din raion;
 4. Determinarea orientărilor prioritare și elaborarea politicilor locale de organizare, funcționare și dezvoltare a învățământului;
 5. Reprezentarea DGE în relațiile cu instituțiile, organele și organizațiile centrale și locale, persoane juridice și fizice, mediul de afaceri, societatea civilă;
 6. Planificarea și aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate în subordine în corespundere cu posibilitățile, necesitățile și perspectivele de dezvoltare a localităților din teritoriul dat și asigurarea funcționării eficiente a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;
 7. Prezentarea propunerilor consiliului raional de înființare/reorganizare/lichidare a instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar de nivel raional (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățământ special (de nivel raional), în condițiile stabilite de lege.