Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

      A devenit deja tradiţie ca anual,  în perioada 14-16 ianuarie, cei îndrăgostiţi de versul eminescian – elevi, studenţi, profesori, bibliotecari etc. - să fie găzduiţi de  cele 53 de biblioteci publice din raionul Făleşti la diverse şi interesante manifestări culturale dedicate poetului. 

        Organizatorii acestor manifestări au constatat faptul, că deşi fiind deja în anul curent  la ce-a de a XXV-a ediţie, Zilele Eminescu adună tot mai mult şi mai mult public, căci astăzi orizonturile artei eminesciene s-au deschis  publicului foarte mult, datorită tipăririi tot mai ample a creaţiei sale, a operelor sale traduse în mai mult de 60 de limbi ale lumii. Pe Eminescu l-am citit, îl citim şi îl vom citi din generaţie în generaţie. Eminescu merită acum, ca oricînd, să fie citit şi trebuie să fie promovată toată opera sa, fiindcă a avut ce spune şi a spus adevărul vieţii, în limbajul cel mai expresiv, în care fiecare cuvânt, încărcat de înţelesuri, vorbeşte adânc minţii şi inimii omeneşti.

        Programul Zilelor Eminescu a început cu o depunere de flori la monumentul poetului (inaugurat la Făleşti în ziua de 31 august 1992 – în ziua Sărbătorii Naţionale Limba Noastră, sculptori Dumitru Gorşcovschi din Cernăuţi, Ukraina şi  şi Victor Drebot, Chişinău) de către conducerea raionului, a primăriei Făleşti şi de către  toţi cei împătimiţi de opera Poetului. Moderatorul activităţii a fost specialistul Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport, profesoara de limbă română dna Silvia Mătasî, care a i-a adus aici, în faţa chipului Luceafărului poeziei noastre, un omagiu cu prilejul aniversării a 163 – a de la naştere. Cu deosebită plăcere toţi cei prezenţi au audiat versul „Viaţa” de  Mihai Eminescu, recitate cu multă ardoare de dna Elena Deleu, contabil, melodia şi versurile compozitorului Ion Aldea Teodorovici „Eminescu”, interpretată de deţinătoarea premiului întîi  pentru copii al Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară „Două inimi gemene”,  eleva Maria Codreanu.

 

   

Apoi cei prezenţi au fost invitaţi în incinta Bibliotecii publice raionale „M.Eminescu” la o oră comemorativă „Eminescu şi copiii”,  organizată de către colaboratorii acestei instituţii în parteneriat cu elevii cl. IV-VI  şi profesorii Liceului Teoretic „M.Eminescu” din localitate, moderatorii activităţii fiind elevii Victoria Oroşanu, Nicoleta Pastramă şi Andrei Şobea. Timp de aproape două ore, stând lingă portretul  poetului, elevii Petru Meaun, Cristina Motelică, Ion Vieru şi Lorena Gologoţ au dat citire versurilor lui M. Eminescu, iar urătorii Ionuţ Mihaela, Doina Rotaru, Victoria Caras şi Arina Nanii au impresionat îndeosebi publiculO trecere în revistă a publicaţiilor vernisate la expoziţia „Eminescu – împăratul poeziei şi al limbii noastre”, a fost  prezentată de către bibliotecarul  Tatiana Galbici şi elevele Andrea Caută, Elena Povivailov, Daniela Pavlic, după care organizatorul activităţii Margareta Gligor i-a îndemnat pe cei prezenţi să citească mereu opera poetului, căci păşind pragul bibliotecii, îndată eşti cuprins de privirile cărţilor lui Mihai Eminescu ce te cheamă necontenit să te înfrupţi din lumina lor, ochii coperţilor aşteaptă să fie admirate, rugându-te parcă  să le răsfoieşti, să citeşti din conţinutul lor.  La încheiere toţi participanţii şi vizitatorii bibliotecii au luat cunoştinţă cu tezaurul eminescian al expoziţiei, informîndu-se cu diferite cărţi la următoarele compartimente:” Viaţa şi opera lui M.Eminescu”, „Eminescu în orizontul criticii”, „Eminescu văzut de contemporani”.

       Şi în localităţile din mediul rural s-au desfăşurat în aceste zile diverse şi interesante activităţi culturale: discuţii la mese rotunde, ore de poezie, serate tematice sub formă de ceai literar, victorine şi concursuri literare, expoziţii de carte etc. Astfel, în localitatea Izvoare bibliotecarii celor două biblioteci Lucia Rotari şi Eugenia Scutaru au organizat pentru cititori o discuţie la masa rotundă cu genericul „Vremea trece, vremea vine...” şi o expoziţie de carte”Trăiesc cu dor de Eminescu” în cadrul Clubului pe interese „Izvoreaca”; ore de poezie „Am crescut cu cartea lui, noi, copiii neamului”s-au  derulatîn localităţile Horeşti(organizator şef bibliotecă  E-na Chiruţă),  Hînceşti(organizator şef bibliotecă Mariana Pascari), Ilenuţa(organizator şef bibliotecă  Tatiana Moroi), Năvîrneţ(organizator şef bibliotecă Zinaida Zaharia), Pruteni(organizator şef bibliotecă Maria Martîniuc), Taxobeni(organizator şef bibliotecă E-na Puţuntica), Obreja Veche(organizator şef bibliotecă Ala Grăjdianu), Albineţul Vechi(organizator şef bibliotecă Lidia Roznovan), Călugăr(organizator şef bibliotecă  Tatiana Gruşca), Mărăndeni(organizator şef bibliotecă  Vasilisa Cazacu).

 

 

    Omagiu adus poetului la Făleşti încă o dată ne vorbeşte că lumina cărţii eminesciene mereu va arde în licărele ochilor oamenilor, ca lumina stelei ce a apus, Mihai Eminescu ne luminează chiar şi după  124 ani de la dispariţia lui tragică şi atât de prematură, căci  Eminescu este veşnic, cum veşnic este timpul... Aceasta a fost concluzia tuturor  acelora, care au fost prezenţi la cele circa 122 acţiuni culturale organizate  şi desfăşurate de bibliotecile publice din  Făleşti în cadrul Zilelor Eminescu.

 

 

 

 În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliului raional Făleşti, anunţă concursul pentru funcţia publică vacantă de specialist al Secţiei Cultură şi Turism, responsabil de  domeniile turism şi patrimoniul cultural şi istoric.

  Scopul general al funcţiei: Dezvoltarea şi promovarea serviciilor turistice durabile în cadrul raionului, implementarea formelor şi metodelor moderne de  lucru în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil.

Sarcinile de bază:

·   Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în cadrul raionului;

·   Contribuirea la crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea turismului în mediul rural;

·   Identificarea localităţilor cu potenţial turistic major prin elaborarea şi implementarea proiectelor pilot;

·   Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil în cadrul raionului;

·   Identificarea şi expertizarea bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice,  înaintarea propunerilor  Ministerului Culturii  de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat;

·  Aplicarea normele sistemului naţional de evidenţă pentru bunurile culturale imobile şi mobile aflate pe teritoriul raionului;

·    Efectuarea paşaportizării monumentelor de toate tipurile ş.a.

Condiţiile de participare la concurs:

     Condiţii de bază:

·         deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·         posedarea limbii de Stat şi limbii ruse;

·         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·         lipsa antecedentelor penale nestinse  pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·         neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

      Condiţii specifice:

·         studii superioare;

·   cunoştinţe: cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice, abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Internet;

·  abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă;

·  atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, puctualitate, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs care va conţine:

1.  formularul de participare;

2.  copia buletinului de identitate;

3.  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;

4.  copia carnetului de muncă;

5.  declaraţia pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale;

6.  certificatul medical.

 

Bibliografia concursului

·    Constituţia Republicii Moldova

·    Acte normative în domeniul serviciului public

-      Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-      Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-      Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-      Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994.

·    Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

-      Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-      Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-      Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

·     Acte normative în domeniul de specialitate:

-      Legea Culturii, nr. 1093-II din 28 iulie 1999;

-     Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova;

-       Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993  privind ocrotirea monumentelor.

                   

     Data limită pînă la care  poate fi depus dosarul de concurs – 1 februarie 2013.

                Documentele se vor prezenta la adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, nr 50, biroul 203.

                Persoana de contact – Chiruţă Victor, specialist principal în probleme resurse umane, biroul

                203, telefon – (0259)2-30-62.

 
 Asociația sindicală Fălești a Federației SINDASP în colaborare cu Școala de Arte Plastice ”Gheorghe Vrabie” or.Fălești a organizat concursul de desene cu genericul ”Iarna în viziunea copiilor”.
 

 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova,

Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial,

Consiliul Raional Făleşti, Secţia Cultură şi Turism,

Primăria Horeşti, Asociaţia Obştească „Hăreştenii”, surorile Osoianu

Festivalul-Concurs Naţional al Dinastiilor de Familie

„La izvorul Osoiencelor”

ediţia a II-a, 24 iunie 2012, Horeşti-Făleşti

Participă dinastiile:

-          RAICU, s.Bucuria, raionul Cahul

-          RECENII, s.Recea, raionul Străşeni

-          CASTRAVEŢ, s.Ţipala, raionul Ialoveni

-          GRIGORIŢĂ, s.Costeşti, raionul Ialoveni

-          PASCARU, s.Coşeni, raionul Ungheni

-          BURSUC, s.Săiţi, raionul Căuşeni

-          CREŢU, s.Floreni, raionul Anenii Noi

-          BABEI-DELEU, s.Slobozia Doamnei, raionul Orhei

-          UNGUREANU, s.Sudarca, raionul Donduşeni

-          POPESCU, s.Tartaul, raionul Cantemir

-          PAVLINCIUC, s.Călugăr, raionul Făleşti

-          CIUBOTARU-MARCOCI, s.Glinjeni, raionul Făleşti

-          DINASTIE DE FAMILIE din jud.Botoşani, România

În  recital:

VERIŞOARELE ŞI SURORILE OSOIANU

Începutul la ora 10.00. Vă aşteptăm cu drag!

  

           RegulamentulFestivalului-Concurs Naţional al Dinastiilor de Familie „La izvorul Osoiencelor”
ediţia a II-a, 24 iunie 2012, Horeşti-Făleşti , pentru vizualizare apăsaţi aici.